Jugoslovankso odbojkarsko prvenstvo (Yugoslav Volleyball Championship):

4x: 1946, 1953, 1985, 1986

Slovenska državna liga (Slovenian Volleyball League):

16x: 1992, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019

Slovenski pokal (Slovenian Volleyball Cup):

17x: 1992, 1993, 1994, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018